Privacy Statement vzw De Hoeksteen

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze privacyverklaring is daarom onderworpen aan de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de privacywetgeving (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken.

Door uw persoonsgegevens aan ons door te geven, verleent u uw actieve toestemming aan vzw De Hoeksteen om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wetgeving.

Gebruik van gegevens

  1. Wanneer u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt in het kader van onze diensten of activiteiten, ontvangt u regelmatig via de e-mail informatie over activiteiten en het welzijn van leden van De Hoeksteen. Uitschrijven kan via een link in de e-mail.
  2. Wanneer u uw voornaam, familienaam, e-mail, telefoongegevens, adres, geslacht en geboortejaar aan ons verstrekt, ontvangt u attenties per post of e-mail van andere leden van De Hoeksteen. Het gaat om: een kaartje, telefoontje of bezoekje ter bemoediging, een attentie voor uw verjaardag.

Bescherming van uw gegevens en contactpersoon

De Hoeksteen verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou bezorgde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk door onze medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. U erkent en aanvaardt echter dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en dat de schade die je bijgevolg zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op vzw De Hoeksteen kan worden verhaald. Geschillen tussen jou en vzw De Hoeksteen in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden worden daarbij exclusief beheerst door het Belgische recht. De contactpersonen en verwerkingsverantwoordelijken van u persoonsgegevens zijn de bestuurders van de vzw en de bestuursraad van de Evangelische Kerk De Hoeksteen. U kunt deze bereiken via het contactformulier. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van een rechterlijke uitspraak.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt uw gegevens op elk moment veranderen, inzien of laten verwijderen per e-mail aan de bedienaar van de eredienst of via het contactformulier op deze website.

Als u verdere vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op.

VZW Evangelische Kerk De Hoeksteen, 23 mei 2018.
Potyzestraat 69 ? 8900 IEPER
Ondernemingsnummer: 444 39 07 51
Belgisch Staatsblad 23/05/1991 ? N.7697 (80396)

Wekelijkse Samenkomsten

Zo. 9:30-11:00: Eredienst

Zie verder onze agenda

Gegevens Samenkomsten

Evangelische Kerk De Hoeksteen

Potijzestraat 69 • 8900 • IEPER

Tel. 057 21 95 27 • info@ekdehoeksteen.be

IBAN BE09 0018 5419 9557


Privacy Statement